A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay (26/8), Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện các Vụ thuộc Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị có liên quan. Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng một số sở, ngành tỉnh… 

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, linh hoạt, có tính sáng tạo; đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, bảo đảm đồng bộ, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện của tỉnh. Công tác tuyên truyền Nghị quyết được chú trọng triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và tình hình dịch Covid-19, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thái độ của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến tháng 6/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập với 1.437 hội nghị/172.444 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Kết luận của cấp ủy các cấp… Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Đến nay, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 09/CTr-TU của Tỉnh ủy đã đạt được kết quả bước đầu rất tích cực. Nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 3,41%, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,15%; GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 44,4 triệu đồng; giá trị gia tăng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt trên 4,23%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225.000 tấn, tăng trưởng đàn gia súc đạt 5%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 41,5%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,44%; thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 2.057 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 978,2 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch năm 2021 tăng 8,1%; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2 trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1 trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm năm 2021 là 3%, riêng huyện nghèo giảm 4,3%; giải quyết việc làm cho 8.782 lao động; đào tạo nghề cho 8.030 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,5%...

Năm 2021, có 83,3% Đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 92,8% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 1.359 đảng viên. Trên 90% mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở đạt từ tốt trở lên… Cũng sau hơn 1 năm triển khai thực hiện 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 chỉ tiêu cụ thể, 55 chỉ tiêu thành phần, đã có 13/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu thành thần vượt chỉ tiêu. 

Đồng thời, tỉnh Lai Châu cũng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát triển kinh tế toàn diện, nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, mở rộng, phát triển quan hệ đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt là triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung bố trí nguồn lực, từng bước triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm; công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiện, các chỉ số được cải thiện đáng kể. Năm 2021, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng thứ 30/63 tỉnh, thành phố (tăng 25 bậc so với năm 2020); chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) xếp hạng thứ 31/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2020).

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tỉnh đã tập trung tham gia ý kiến, trong đó làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, kinh nghiệm và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm tạo điều kiện phối hợp với tỉnh trong quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện và thu hút đầu tư theo hướng đầu tư công hoặc đối tác đầu tư công (PPP); rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng bổ sung quy định thực hiện đối với các dự án có tính chất liên vùng, các dự án đặc thù để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện; quan tâm ưu tiên phân bổ thêm cho các tỉnh trong vùng nguồn vốn đầu tư từ các nguồn vốn dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách Nhà nước hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác để tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là hệ thống giao thông, đường tuần tra biên giới, kè bảo vệ mốc giới, kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, trung ương có hướng dẫn giảm bớt các thủ tục hành chính, sớm hướng dẫn cơ chế lồng ghép nguồn vốn để địa phương có cơ sở thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025…

Đồng chí giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một số nguyên nhân khách quan, chủ quan. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục kiểm tra nắm bắt đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ sở; nhất là khâu triển khai, công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… 

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã chủ động nghiên cứu dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII để sớm xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nói chung và Đại hội Đảng bộ các cấp nói riêng. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thời gian qua. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tập trung thực hiện một số vấn đề như: Cần phát huy và nhân rộng trong toàn tỉnh những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn... góp phần cùng với cả nước thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.


Tác giả: Nguyễn Nga
Nguồn:https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/doan-kiem-tra-so-547-cua-bo-chinh-tri-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-lai-chau-ve-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 649
Hôm qua : 1.951