Thứ ba, 16/07/2024 - 04:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu sau 1 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, và toàn quân ta; có giá trị định hướng toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, nội dung, tinh thần của Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi nhanh, đi sâu vào cuộc sống. Nhìn lại năm đầu thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những dấu ấn tích cực:

Đại biểu điểm cầu tỉnh Lai Châu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu điểm cầu tỉnh Lai Châu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Công tác tuyên truyền, quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết được đặc biệt coi trọng. Ngay sau khi Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương được ban hành, Tỉnh uỷ Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tỉnh uỷ đã tổ chức 06 hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 04 hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy. Sau các hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập tại chi bộ, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt, đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch. Đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập với 1.437 hội nghị/172.444 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tỷ lệ tham gia học tập trung bình đạt 95-96%.

Sau khi được nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, cơ bản cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh và trách nhiệm của cá nhân để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết.

Cụ thể hóa Nghị quyết đảm bảo tính thiết thực, khả thi. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, bám sát 12 định hướng phát triển, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 19/7/2021 Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 4 nhóm nhiệm vụ đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xác định và ban hành 6/7 nghị quyết chuyên đề, 01 chỉ thị, 2/4 đề án và 8/9 kết luận; chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch và bố trí nguồn lực triển khai thực hiện.

Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, có tính khả thi. Đặc biệt, đã chỉ đạo Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và gần 40 văn bản cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định Trung ương theo quy định. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Chương trình, kế hoạch đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết, trong đó lựa chọn những nội dung trọng tâm, cốt lõi, những điểm nghẽn để tập trung nguồn lực thực hiện.

Công tác kiểm tra, đôn đốc được tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và tổ chức giám sát, nắm tình hình việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV tại 05 đảng bộ trực thuộc với 41 chi, đảng bộ cơ sở và 32 chi bộ trực thuộc. Cấp uỷ cấp huyện và cấp cơ sở, chi bộ trực thuộc tổ chức 195 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 1.072 tập thể, cá nhân; uỷ ban kiểm tra cấp huyện, ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở tổ chức 176 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 285 tập thể, cá nhân; 48 cuộc kiểm tra, giám sát lồng ghép với các nội dung khác. Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện cơ bản nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện, từng bước đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Sau một năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid -19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát của cấp ủy, điều hành linh hoạt của chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh… Cả 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 chỉ tiêu cụ thể và 55 chỉ tiêu thành phần được tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ. Tính đến ngày 30/6/2022, có 4 chỉ tiêu thành phần đã đạt (tốc độ tăng trưởng đàn gia súc; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo) và  9 chỉ tiêu thành phần vượt so với kế hoạch đề ra (tỷ lệ huy động học sinh mẫu giáo trong độ tuổi đến trường; mức giảm tỷ suất sinh; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo; đào tạo nghề cho lao động hằng năm; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; tỷ lệ đảng bộ trực thuộc tỉnh; tổ chức cơ sở đảng; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới).

Chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ đột phá chiến lược đã xác định, bước đầu đạt được kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá. Văn hóa, xã hội được quan tâm và có bước phát triển; cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội,... được triển khai toàn diện, đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sâu sát, cụ thể và toàn diện hơn… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, sau 01 năm thực hiện Chương trình hành động, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, Đảng bộ tỉnh đã đánh giá sâu sát và nghiêm túc chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục như: Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chưa thường xuyên. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết tại một số tổ chức đảng còn chậm, nội dung có mặt chưa thể hiện rõ những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để tổ chức thực hiện nghị quyết.Việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết hiệu quả chưa cao (Kim ngạch xuất khẩu đạt thấp; một số tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa có tính bền vững. Ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm chủ lực, nông nghiệp hàng hóa còn ít. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội một số địa bàn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Giảm nghèo chưa thật bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận đồng bào dân tộc nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn…).

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhấn mạnh “Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân”;  phấn đấu hoàn thành mục tiêu “xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2045, là tỉnh phát triển trung bình so với cả nước, đạt mức thu nhập trung bình cao”... thời gian tới Tỉnh ủy xác định tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 09-CTr/TU, tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận, kế hoạch... của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Hai là: Kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hằng năm đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Ba là: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả các Kết luận, quy định của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Bốn là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, định hướng dư luận xã hội; chủ động, sắc bén trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục nâng cao chất lượng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm là: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, báo chí; ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin. Tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáu là: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Bảy là: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời nắm và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Tám là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, tạo sự lan tỏa sâu rộng; kịp thời phát hiện, biểu dương những tấp thể các nhân điển hình, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện, nhất là ở cơ sở; khẩn trương khắc phục, giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận, kế hoạch được triển khai thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu và đạt kết quả cao nhất./.


Nguồn:https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-de/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/lai-chau-sau-1-nam-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 67
Hôm qua : 2.071