A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết tâm xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Phát triển” và mục tiêu tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và đảm bảo quốc phòng, an ninh… những năm qua, Đảng bộ huyện Phong Thổ tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững.

Xác định công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Phong Thổ tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, đề án, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện.
Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự chỉ đạo kiểm điểm đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ trao đổi với giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban (thị trấn Phong Thổ).

Đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ trao đổi với giáo viên
Trường Mầm non Hoa Ban (thị trấn Phong Thổ).

Đối với công tác dân vận, Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền chủ động nắm tình hình cơ sở, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng đời sống của Nhân dân, đặc biệt là tình hình dân tộc, tôn giáo và đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”. Phát huy vai trò người đứng đầu và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhờ đó, tổ chức đảng không ngừng lớn mạnh. Năm 2002, toàn Đảng bộ có 641 đảng viên sinh hoạt ở 15 tổ chức cơ sở đảng, đến năm 2022 tăng lên 3.420 đảng viên, 51 chi, đảng bộ trực thuộc. Từ năm 2021 đến nay tỷ lệ kết nạp đảng viên của huyện đạt 115,6% kế hoạch; 15,7% chi, đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, từng bước ổn định chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Để xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững, Đảng bộ huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp phù hợp với thực tiễn của huyện là phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch cộng đồng, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh và truyền thống của huyện; kết hợp nguồn lực của tỉnh, Trung ương và nội lực của huyện để có nguồn lực và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp.
Công tác đối ngoại, quản lý biên giới được duy trì, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan biên giới, tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, quản lý đường biên mốc giới và phòng chống dịch Covid-19. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.
Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, với phương châm thực hiện “Xây dựng chính quyền thực hiện hiệu lực, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó chính quyền cầu thị, minh bạch, gần gũi và nắm bắt, xử lý kịp thời các bức xúc tại cơ sở, thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ ở những xã có tiềm năng, lợi thế.
Chủ động phòng chống dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi; tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình NTM và xây dựng các sản phẩm OCOP; phát triển dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nguồn lực thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở…
Với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phong Thổ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện Phong Thổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Tác giả: Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ
Nguồn:https://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/quy%E1%BA%BFt-t%C3%A2m-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-huy%E1%BB%87n-phong-th%E1%BB%95-t%E1%BB%ABng-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-b%E1%BB%81n-v%E1%BB%AFng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 1.207