Huyện Phong Thổ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022