Phong Thổ Sơ kết dự án “Tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số”