Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 1/12 /2021