Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 13/10 /2021