Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 17/11 /2021