Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 20/10 /2021