Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 31 - 5 - 2022