Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 8/6/2022