Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 8/9 /2021