Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ ngày 28/6/2022