Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ ngày 10/11/2021