Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền Thông ngày 1/9/2021