BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY PHONG THỔ LÀM VIỆC TẠI XÃ HUỔI LUÔNG