Chặng đường 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ - CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Phong Thổ