Đoàn giám sát của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại huyện Phong Thổ