HIỆN THỰC HÓA ƯỚC MƠ AN CƯ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỪ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG