NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HUYỆN PHONG THỔ NĂM 2023