NGƯỜI UY TÍN " CÁNH TAY NỐI DÀI" CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP CỦA HUYỆN PHONG THỔ