Phá nhổ 628 cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tung Qua Lìn