Trang cơ sở Đài TT - TH huyện Phong Thổ ngày 1/6/2021

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eC9JLzER5Jo