Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông ngày 28 - 11 - 2023