Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ ngày 16/5/2023