Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ ngày 7/5/2024