Trang cơ sở Trung tâm VHTT&TT huyện Phong Thổ ngày 10/2/204 ( 1 tết)