Trang cơ sở Trung tâm VHTT và TT huyện Phong Thổ ngày 16/8/2022