Trang cơ sở Trung tâm VHTT&TT huyện Phong Thổ ngày 112/2/204 ( 3 tết)