Trang cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ ngày 2/2/2024