Trang cơ sở Trung tâm VHTT&TT huyện Phong Thổ ngày 11/2/204 ( 2 tết)