Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo và quy chế dân chủ tháng 6 năm 2022